Kategoria: Moda w życiu codziennym

PRZEMIJANIE MODY

Traktując zatem przemijanie mody,’ jej zmienność jako swoisty wyróżnik, należy rów­nocześnie zwrócić uwagę na istotną opozycję, jaka zachodzi między-nakazem powtarzalności; nakazem’naśladowania, na którym moda . opie­ra się, a tkwiącym w-nakazie powtarzal­ności sygnałem przemijania, unice­stwienia’, śmierci tego co modne. Powtarzając, kopiując

ŚWIADOMOŚĆ SPRZECZNOŚCI

Czy świadomość tej sprzeczności nobilituje modę, czy podważa jej znaczenie? Nie sprzyja przypisywaniu jej społeęznego znaczenia, czy też rodzi konieczność analizy zjawiska być mo-. że prowadzącej do uświadomienia jednostce .własnej roli i możliwości,’a w dalszej perspek- ;            tywie może nawet do

BYĆ JAK IDEAŁ

Czy ludzkie działania codzienne,,praktyczne reguły, postępowania, sposób modelowania ży­cia i w ogóle stosunek do otaczającego świata zależą wyłącznie — jak wydają się mniemać niektórzy od’przyjętego etosu moralnego,’ świadomie akceptowanych nakazów ideowych, światopoglądowych bądź etycznych?Nie sposób nie zauważyć, że między owymi

WAŻNE MIEJSCE

Nie tyle interesuje nas tutaj charakterystyka na­śladowanych idei czy wartości, ile. sposób, w jaki społeczeństwo je- przy­swaja i jak je następnie przekształca w systemy znaczące. Czy w tych procesach od­grywają rolę i jaką kryteria filozoficzne .i estetyczne? Jest to pole

FILOZOFIA I PODMIOT

„Można dowieść — pisze Broni­sław Malinowski — że nawet’takie procesy, jak oddychanie, trawienie,’sen, reakcja na słońce, wiatr i pogodę, u ludzi nigdy me pod­legają jedynie wrodzonym .fizjologicznym od- – ruchom, lecz są modyfikowane przez czynniki _ kulturowe”. Próbuje na ów teren

SFERA BUNTU

Przy qym dodajmy, że interesuje nas tylko jeden z wielu aspektów tego stosunku, mianowicie realizowa- , nie wymienionej’relacji za. pomocą’ for- ;; muły naśladowania, a więc. dążenie jednostki do bezrefleksyjnego, łatwego i szyb­kiego kopiowania ,i powielania istniejących I wzorów.Otóż, jak łatwo

KARIERA I MODA

Dlaczego zatem w mniemaniu powszechnym moda dotyczy przede wszystkim zjawisk zewnętrznych poddających się łatwej i bezpośredniej percepcji wizualnej? Czy jest to potoczne uproszczenie, czy wyraz głębszych, jakkolwiek rzadko opisywanych tendencji de­terminujących takie właśnie rozumienie mody?  Aby odpowiedzieć ma to pytanie,

PROCES UJEDNOLICENIA

Znane powszechnie przemiany~cywilizacyjne XX wieku, szybkie tempo rozwoju techniki i przemysłu wraz z lawinowym’ rozwojem środków masowego . przekazu prowadzą m.iji. do standaryzacji potrzeb^jednostki. Wkracźa ona nawet w sferę czysto osobistą, sięga dale­ko poza potrzeby materialne typu lodówka czy, telewizor.

TRAFNA UWAGA

Z tego punktu widzenia trafna wydaje się uwaga Denis-de Rougemont, gdy pisze, że często w • sferze życia uczuciowego decyzje wybory mają charakter jedynie wyborów pozornych. Nawet,w tak na pierwszy rzut oka intymnej dziedzinie przeżyć, jaką stanowi mi­łość między dwojgiem ludzi,

KAŻDA EPOKA

Zapewne każda epoka ma swój stan­dard typów kobiecych uznanych za piękne i zależnie od mody preferuje głowę, biust, fi-.- gurę pełną lub linię sportową. Estetyczny-um-. formizm” w._ naszych czasach rozszerzył się w sposób niesłychany: wzmaga ją’go środowis­ko techniczne, często także polityka.

TYP KOBIECOŚCI

Mężczyzna, który przypuszcza, ze pragnie «swojego» typu kobiecości, jest w isto­cie wewnętrznie zdeterminowany przez modę lub handel i lansowanie nowości”.Standaryzacja potrzeb —rozumiana szeroko prowadzi więc db zmiany tradycyjnego spo­sobu ich zaspokajania, a mówiąc wyraźniej, do rzmiany, wzorców ich-zaspokajania. W trądycyj- nym

ZESPÓŁ WZORÓW

Przejawiał się w obyczaju, .który w naszym -rozumieniu prezentuje, odmienny ze– spół wzorów niż moda. Obyczaj był długowiecz­ny. Był weryfikowany przez dotychczasowe do- świadczenie, utrwalane w potocznych/rozmo- -wach, w literaturze, w dramatach teatralnych, w opisie kronikarskim lub w opowieści. Włą­czona