Kategoria: Moda w życiu codziennym

NATURA PRZEDMIOTU

Przedmiotem naszych rozważań-jest zjawis­ko mody pojmowanej tak szeroko, jak to się dzieje-w^ życiu potocznym: a więc interesuje nas-moda na stroje i na sposób’bycia, na Ty- cjana i secesję, na bujające fotele,, białe meble i pewne pojęcia filozoficzne, na Joyce’a. czy

PODJĘCIE TEMATU

Przedmiotem naszej ^refleksji’ jest ‚codzien­ność, nakazy i zachowania normujące postępo­wanie, sposób bycia, akceptację czy odrzucanie- wzorów. Jest to więc-w założeniu książka dla wszystkich, ą ponadto — o sprawach,’na któ­rych znają się wszyscy. Każdy z nas bowiem jest-podporządkowany w mniejszym lub

INTERPRETACJA MODY

Interpretacja mody jako zjawiska związanego z całym życiem człowieka nie jest czymś nowym. W. literaturze światowej ostatnich lat nie brak głosów zwracających uwagę na ko­nieczność rozległego pojmowania . fenomenu mody. Stanowisko to wyrasta z opozycji prze­ciwko dość częstym’ próbom wąskiego bądź jednostronnego- ujmowania mody,

ZWRÓCENIE UWAGI

Zwraca się m.in. uwa­gę na cykliczność mody, np. A. L. Kroeber określił cykle /powrotu identycznych długości – sukni damskich. Uznaniem bieszą się rozpra z psychologii stroju (np. J. C. Flugel). Pjj°test .przeciw jednostronności ujęć; mody najdobit­niej wyrażają socjologowie; sposrod autorow prezentowanych

UŻYWANIE WŁASNEGO CIAŁA

Człowiek używa własnego ciała jako podsta­wowego środka wyrazu; podobnie zachowują się zwierzęta. Świat ludzki i zwierzęcy dzielą ; jednak oczywiste i zasadnicze, różnice. Przede wszystkim w odniesieniu do . człowieka eielesność nie może być. rozumiana’ zbyt .wąsko.” Jak trafnie napisał

UBIÓR I OTOCZENIE

Należą . tu: ubiór, otoczenie architektoniczne, plastycz­ne, wnętrza, mieszkalne, rzeczy codziennego użytku, przedmioty zbytku* kombinacje gestów i zachowań,. maniery i poglądy. Każdy z. tych – przedmiotów, poglądów, zachowań może funkcjonować^co najmniej dwoiście. Po pierw­sze, pełni swoje właściwe zadania, realizuje potrzeby, jakie

UTRWALANIE WZORÓW

Być może, znaki te przejmują niektóre funkcje ciała na­zwanego „pierwszym”. Dlączego tak się dzie­je? Jest to jedno z głównych pytań, na które’poszukujemy tu odpowiedzi. Staje się ona tym bardziej niezbędna, że fale mody ogarniają w coraz szybszym tempie coraz szersze

PUNKT WIDZENIA

W zamierzeniu autorki miały to by£ \ głównie rozważania z estetyki i jej pogranicza;   najczęściej przecież akceptujemy lub odrzucamy nakazy mody używając jako argumentu zdań typu: „to jest ładne”, „to jest brzydkie”, „podoba mi się”, „nie podoba mi się”. Tradycja

STOPIEŃ JASNOŚCI

Odpowiadając na to’ pytanie-pragnę odwołać się do słów wypowiedzianych jeszcze ‚ przez Arystotelesa w Etyce. Nikomachejskiej, gdzie pisze on: „Co się tyczy opracowania naszego przedmiotu, to wystarczy może, jeśli ono osiąg­nie ten stopień jasności, na który ów pfzed- . miot pozwala.

NASZE PRZYZWYCZAJENIE

Dlaczego? Czy jest to pochodna kryzysu dotychczasowych tradycyjnych autorytetów? Czy jesteśmy świadkami kariery nowej’ religii,’ dającej pew­ność siebie współczesnemu człowiekowiPodstawową cechą mody, jej konstytutywną i           niejako jakością jest efemeryczność, krótkotrwałość, przemijanie pozornie bez śladu. Gdy moda trwa d ł u g

STWIERDZENIE ZMIENNOŚCI

Stwierdzenie zmienności . mody jest truiz- mem: jest to fakt poddający się powszechnej potocznej obserwacji. Odpowiedź na pytanie . o przyczyny tej zmienności wykracza poza po­toczną obserwację; niejednokrotnie jest trudna i złożona, szczególnie wówczas, gdy pragniemy uchwycić iunctim między powtarzalnością

STARANNIE OPRACOWANE

Niejednokrotnie bardzo ciekawe, staran­nie opracowane, ale czy mogą one mieć inne znaczenie niż czysto historyczno-poznawcze? Szczególnie wtedy, gdy nie troszczą się o od­niesienie, do postaw determinujących współ­czesne wzory i działania praktyczne.Interesuje nas nie tylko wielokrotnie pod­kreślany fakt zmienności mody, lecz.