Kategoria: Człowiek i stres

ANALIZA BIOCHEMICZNEGO MECHANIZMU

Analiza biochemicznego mechanizmu nieswoistej homeostazy wykazała, że te nieswoiste reakcje ho- meostatyczne zależą głównie od automatycznej regu­lacji wytwarzania przez organizm „hormonów stre­sowych”, regulacji możliwej dzięki mechanizmom sprzężenia zwrotnego, dostosowującym „podaż” do „zapotrzebowania”. Jak stwierdziliśmy, heterostaza zaś pomaga jedynie organizmowi —

HORMONY OBRONNE

Hormony obronne (zwłaszcza syntoksyczne kortykoidy i chemicznie z nimi spokrewnione katatoksycz- ne pochodne hormonów takie jak PCN) mają wspól­ną właściwość: zwiększanie odporności na działanie bardzo wielu potencjalnie patogenetycznych czynników. Są to środki nieswoiste — służące do różnych celów ale tylko

MÓWIĄC O STRESIE

Mówiąc o stresie w związku z homeostazą, heterostazą i chorobami z przystosowania, kładłem zawsze nacisk na element nieswoistości ze względu na jego rozległe implikacje. W poprzednim podrozdziale jed­nak przytoczyłem jako przykład heterostasy rozbu­dzenie zdolności organizmu do wytwarzania przeciw- ‚ ciał.

TEN SAM HORMON

Zauważyliśmy również, w jaki sposób ten sam hor­mon albo reakcja może powodować różne obrażenia wskutek jednoczesnego oddziaływania „czynników warunkujących”, które każą bodźcowi oddziaływać w jakościowo różny sposób i na różne narządy. To właśnie owo ścisłe splatanie się elementu swoistości i

ŹRÓDŁA ZALECEŃ

Dostarcza to bardzo namacalnej, obiektywnej podstawy do przyszłych dyskusji, w których pró­buje się wykazać, iż źródeł naszych zaleceń doty­czących ludzkiego zachowania można poszukiwać na poziomie molekularnym i komórkowym. Innymi sło­wy, prawa zachowania samego siebie, zilustrowane  przykładem chemicznych mechanizmów sprzężenia zwrotnego,

ZARYS NATURALNEJ FILOZOFII

Jeśli próbuje się naszkicować zarys naturalnej fi­lozofii zachowania, trzeba najpierw zadać sobie py­tanie. „Co jest albo powinno być motywem mojego postępowania?” — oraz „Jaki jest cel życia?” Czy życie w ogóle ma jakiś „cel”, inny niż kontynuowa­nie swojego istnienia, i

ROZWAŻANIA NA TEMAT EGOTYZMU

Warto zatem zro­bić przegląd tych pragnień i zbadać, co je uzasadnia od strony wartości biologicznej w utrzymywaniu na­szej homeostazy, naszej równowagi wewnętrznej oraz równowagi w społeczeństwie.Egotyzm albo egoizm jest najstarszą cechą charak­terystyczną życia. Od najprostszych mikroorganiz­mów do człowieka wszystkie istoty

Z ZIARNA WALKI

Obawiamy się go, ponieważ rodzi ziarna walki i odwetu. Ponadto, co ciekawe, pomimo naszego wrodzonego egotyzmu wielu z na:? kieruje się silnymi motywami altruistycznymi. Jednakże te dwa pozornie sprzeczne impulsy wzajemnie się nie wykluczają. Instynkt samozachowawczy nie pociąga za sobą

POTRZEBA SPOŁECZEŃSTWU

Jest to może najbardziej ludzki sposób za­pewnienia sobie przez nas bezpieczeństwa (homeo­stazy) w społeczeństwie. Likwiduje konflikt między naszymi skłonnościami egoistycznymi i bezinteresow­nymi. Przez wywołanie wdzięczności i zaufania skła­niamy innych do dzielenia wraz z nami naturalnego pragnienia, by nam samym było

STOPNIOWE PRZEKSZTAŁCENIE

Zobaczmy teraz, w jaki sposób egotyzm został stopniowo przekształcony w pewnego rodzaju altru­izm, mający zapewnić przetrwanie.Podstawą mojego credo jest przekonanie, że zasada zjednywania sobie życzliwości i uznania dla naszej działalności jest jedynym naukowym fundamentem naturalnego kodeksu, dającego nam wytyczne postę­powania

WYBUCHOWY POPĘD

Jestem przekonany, że potencjalnie wybuchowy i niebezpieczny popęd egotyzmu zostaje stopniowo rozładowany przez „małżeństwo” z altruizmem i że powstały w ten sposób altruistyczny egotyzm może prowadzić do zadowalającej wszystkich pokojowej współpracy między rywalizującymi komórkami, na­rządami, ludźmi, a nawet całymi społeczeństwami.Znaczna

WSPÓŁPRACA MIĘDZY KOMÓRKAMI

Nie „miały nic przeciwko” temu, aby być wyzyskiwanymi, nie odczuwały ani dumy ze zwycięstw odnoszonych dzięki swojej sile naporu, ani wstydu, kiedy ulegały naporowi innych. Nie miały żadnej „chęci” zachowania swojej indywi­dualnej nienaruszalności. Pomimo wszystkich wstrzą­sów związanych z narodzinami naszej