Kategoria: Człowiek i stres

FACHOWA TERMINOLOGIA

Jeżeli już zaczęliśmy się posługiwać terminologią fachową, wypada udzielić kilku wyjaśnień. Nadner­cza są to dwa gruczoły dokrewne umieszczone bez­pośrednio nad nerkami. Każdy z nich składa się z dwóch części — warstwy zewnętrznej (albo kory) i wewnętrznego rdzenia. Kora wytwarza hormony,

NORMALNY POZIOM ODPORNOŚCI

Odporność w tym czasie jest zmniejszona i jeśli stresor jest wy­starczająco silny (poważne oparzenie, bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura) — może nastąpić śmierć.Stadium odporności. Następuje opór organhmu, jeśli ciągłe wystawienie na działanie stresora daje się pogo­dzie z przystosowaniem. Objawy

TRWONIENIE ZDOLNOŚCI PRZYSTOSOWAWCZEJ

Na razie, chociaż nie dysponujemy żadnymi nauko­wymi metodami mierzenia energii przystosowania, doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach dostar­czają dość przekonywających dowodów na to, że zdolność przystosowania jest ograniczona. Nćisze za­pasy energii przystosowania można porównać do odziedziczonej fortuny, z której zasobów możemy czerpać,

BRAK OBIEKTYWNEGO DOWODU

Jak powiedziałem, nie mamy żadnego obiektyw­nego dowodu na to, że w ciągu naszego życia mogli­byśmy powiększać zasoby energii przystosowania odziedziczone po rodzicach. Każdy jednak wie z włas­nego doświadczenia, że porządne wyspanie się po wyczerpującej, pełnej stresów, całodziennej pracy — a

W KLASYCZNEJ PRACY

A przeciez Cannon poszedł jeszcze dalej. W swciei klasycznej pracy The Wisdom of the Body (Mądrość organizmu) podsumował pracę całego życia nad od­rębnymi mechanizmami utrzymującymi w normie llosc cukru, protein, tłuszczu, wapna, tlenu i temperaturę Krwi w organizmie oraz pracę

BRAK WAŻNEGO OGNIWA

Brakowało zatem jeszcze jednego ważnego ogniwa: ogniwa łączącego wszystkie te rozproszone obserwa­cje różnych czynników i ich rozmaitych skutków w taki sposób, aby okazały się one jednostkowymi przejawami jednego skoordynowanego zespołu.Pozostały dwie na pozór nieprzezwyciężalne przeszko­dy na drodze do sformułowania pojęcia

REAKCJA I OBRAŻENIA

Wiele lat minęło, zanim wykazano, że jakościowo odmienne bodźce różnią się od siebie jedynie w swoi­stych oddziaływaniach. Ich nieswoiste skutki stresorowe są w swej istocie identyczne, chyba że zdarzy się, iż zostaną zmodyfikowane przez nakładające się na nie swoiste skutki

POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW

Pod wpływem takich czyn­ników warunkujących (które decydują o podatności na bodźce) stresy o natężeniu znoszonym zwykle dobrze przez organizm mogą się stać stresami chorobo­twórczymi i powodować „choroby z przystopowania”, wybiórczo atakując podatne na nie partie organizmu.Jak pokazano na rys, każdy

POJĘCIE UWARUNKOWANIA

Pojęcie uwarunkowania w naszkicowanym powyżej znaczeniu oraz hipoteza, że pewne choroby spowo­dowane są zakłóceniami mechanizmu G.A.S. wyjaś­niły związki między fizjologią a patologią stresu, ist­niejące w wielu dziedzinach.Jak zauważyliśmy, wszelkiego rodzaju aktywność wprawia w ruch nasz mechanizm stresowy, chociaż to, czy

SKOMPLIKOWANE MECHANIZMY

Istnieje wiele skomplikowanych równoważących mechanizmów biochemicznych, które zapewniają nam homeostazę. Szczegółowe omawianie ich wszystkich odwiodłoby nas zbyt daleko od tematu tej książki. Zanim jednak skomentujemy kilka praktycznych lek­cji wynikających dla nas z badań nad tymi stabili­zującymi reakcjami organizmu, fizeba. przypomnieć

DZIAŁANIE BODŹCÓW

Bodźce syntoksyczne działają jak środki uspokajające tkanki, stwarzając stan biernej tolerancji, który umożliwia pewien rodzaj symbiozy lub pokojowego współistnie­nia z agresoramijteynniki katatoksyczne powodują zmiany chemiczne głównie przez wytwarzanie nisz­czących enzymów, które czynnie‘Wakują twórcę cho­roby (czynnik patogenetyczny) zazwyczaj przyspie­szając jego degradację

NAJBARDZIEJ SKUTECZNE HORMONY

Do najbardziej skutecz­nych hormonów syntoksycznych zaliczają się kortykortykoidy przeciwzapalne, takie jak kortyzon oraz pochodne od niego sztuczne substancje syntetyczne, które powstrzymują proces zapalny i wiele w swej istocie obronnych reakcji immunologicznych. Są one z dobrym skutkiem uiywane przy leczeniu chorób,