Kategoria: Człowiek i stres

WYWIERANE CIŚNIENIE

Nie ma przedmiotu zupełnie pozba­wionego ciężaru. Ciśnienie wywierane na szalę wagi nie zalezy od takich specyficznych cech, jak tempe­ratura, kolor lub kształt przedmiotu, podobnie jak stresorowy skutek żądania pod adresem organizmu me zależy od rodzaju wymaganej nastepnie reakcji przystosowawczej.Przyjrzyjmy się

CZYM NIE JEST STRES?

Ponieważ termin „stres” używany jest często w spo­sób całkiem dowolny, sformułowano wiele mylących i wzajem sprzecznych jego definicji. Warte zatem dorzucić kilka uwag określających precyzyjnie, czym stres nie jest. Stres nie jest tylko zwykłym napięciem nerwowym. Ten fakt trzeba szczególnie

WYSUNIĘTA SUGESTIA

Wysunął sugestię, jakoby wspólnym mianownikiem wszystkich stresorów mogło być po prostu uaktywnienie „układu fizjologicznego reakcja­mi emocjonalnymi lub reakcjami pobudzenia na za­grażające lub nieprzyjemne czynniki, napotykane w sytuacji życiowej jako całości”. U człowieka, z jego wysoce rozwiniętym systemem nerwowym, bodźce emocjonalne

SWOISTY REZULTAT USZKODZENIA

Przekonaliśmy się, że nieistotne jest, czy stresor jest przyjemny czy nieprzyjemny. Jego skutek stresorowy zależy jedynie od intensywności żądania stawianego zdolnościom przystosowawczym organizmu. Jakikol­wiek rodzaj zwykłej aktywności — gra w szachy lub nawet namiętny uścisk — może wywołać znaczny stres

UNIKANIE STRESU

Że uniknąć go nie można — jest w gruncie rzeczy oczywiste, wynika z definicji podanej na początku tego rozdziału.Gdy w języku potocznym mówimy, że ktoś jest „pod działaniem stresu”, mamy właściwie na myśli stres nadmierny albo dystres. Analogicznie stwierdze­nie. „on

CAŁKOWITA WOLNOŚĆ OD STRESU

Zauważmy, że fizjologiczny poziom stresu jest najniższy w stanie psychologicznej i fizjologicznej obojętności, nigdy jed­nak nie schodzi do zera. (Oznaczałoby to śmierć.) Przyjemne, jak również nieprzyjemne pobudzenie emocjonalne związane jest ze zwiększeniem fizjolo­gicznego stresu (lecz niekoniecznie dystresu). Na takim samym

EWOLUCJA POJĘCIA STRESU

Pojęcie stresu jest bardzo stare. Już człowiekowi pre­historycznemu musiało przyjść do głowy,” że uczucie utraty wigoru i wyczerpania, które ogarniało go po ciężkiej pracy, długotrwałe przebywanie na zimnie lub w upale, upływ krwi, przeżycie śmiertelnego strachu ..ub jakiejkolwiek dolegliwości —

HAMOWANIE POSTĘPU

Nie myślał o tej trójfazowej reakcji jako prawie ogólnym, rządzącym zachowaniem istot ży­wych postawionych wobec zadania wyrmigającego wysiłku. Doraźne potrzeby zdobywania żywności schronienia zanadto go absorbowały, by troszczył się o teoretyczne wyjaśnianie tego, czego doznawał. Były tam wszakże mgliste zaczątki

GDY NIKT NIE MYŚLAŁ O STRESIE

W drugiej połowie XIX stulecia, kiedy nikt jeszcze nie myślał o stresie, wielki fizjolog francuski Claude Bernard pierwszy wykazał jasno, że wewnętrzne śro­dowisko (milieu interieur) żywego organizmu musi pozostawać względnie stałe pomimo zmian w środo­wisku zewnętrznym. Doszedł do wniosku, że

ZWIĄZANE ZE SOBĄ POJĘCIA

Spróbuję wytłumaczyć nieco jaśniej te dwa zwią­zane ze sobą pojęcia. Co należy rozumieć przez „sta­łość milieu interieur”? Wszystko, co mam pod skórą, jest moim milieu interieur — moim środowiskiem wewnętrznym. Dla ścisłości: sama tkanka skórna też jest jego częścią. Innymi

PODEJŚCIE EMPIRYCZNE DO PODEJŚCIA NIE SWOISTOŚCI

Czy istnieje nieswoista reakcja przystosowawcza na samą zmianę jako taką? Z problemem stereotypu re­akcji na każde zwiększone żądanie pod adresem orga­nizmu zetknąłem się po raz pierwszy w r. 1926 jako student drugiego roku medycyny. Zacząłem się za­stanawiać, dlaczego pacjenci cierpiący

RÓŻNE BODŹCE, TEN SAM SKUTEK

W 1936 roku problem ten pojawił się znowu — tym razem w warunkach bardziej odpowiednich dla ści­słej analizy laboratoryjnej. Okazało się mianowicie podczas moich doświadczeń, kiedy to szczurom wstrzykiwano różne zanieczyszczone i toksyczne pre­paraty gruczołowe, że niezależnie od tego, z